Uitkeringsfraude aanpakken

UITKERINGSFRAUDE AANPAKKEN

Uitkeringsfraude

In het sociale systeem zoals we deze in Nederland hanteren is het toekennen van uitkeringen een goed middel om mensen in (tijdelijke) problemen een vangnet te bieden.

Helaas zijn er personen die dit vangnet gebruiken als een hangmat. In dat geval spreken we van uitkeringsfraude, een vervelende vorm van misleiding en oplichting die de gehele samenleving treft. Gelukkig is uitkeringsfraude in veel gevallen te reduceren en op te lossen. Edelhardt recherchebureau kan hierbij van dienst zijn door uitkeringsfraude op te sporen en te voorkomen.

Fraude in het systeem

Een sociaal systeem met uitkeringen werkt alleen wanneer mensen open en eerlijk zijn. Gelukkig houden de meeste uitkeringsgerechtigden zich netjes aan de regels en gebruiken een uitkering waar deze voor bestemd is. Toch zijn er rotte appels die misbruik maken van het systeem en ten onrechte uitkering ontvangen waar ze geen recht op hebben. Dit zijn enkele vormen van uitkeringsfraude die vaak voorkomen:

Identiteitsfraude:

Er zijn verschillende manieren om de identiteit van iemand vast te stellen. Dat is praktisch bij legitimeren, het kan ook risico’s opleveren. Met één vorm van identificatie heeft de bezitter toegang tot vele instanties. Bij identiteitsfraude kan iemand ten onrechte uitkering innen die voor een ander bestemd is. Of een uitkering ontvangen die in zijn geheel niet aan die persoon ten goede zou moeten komen. Identiteitsfraude kan van buitenaf zijn, helaas is de overtreder vaak iemand in de persoonlijke levenssfeer. Edelhardt recherchebureau kan deze overtreders opsporen.

Inkomstenfraude:

Over het inkomen wordt belasting geheven. Dat past bij ons financiële systeem. Wanneer mensen voldoende inkomen hebben uit werkzaamheden, hebben ze geen recht op een uitkering, dat spreekt voor zich. Toch zijn er een aantal inwoners die naast een uitkering ook nog inkomsten uit andere bronnen ontvangen en dit niet opgeven aan de autoriteiten. Edelhardt recherchebureau onderzoekt of iemand naast de uitkering ook nog andere inkomsten heeft. Dit kan middels het schaduwen van een persoon en het verzamelen van bewijsmateriaal.

Leefvormfraude:

Getrouwd, gescheiden, samenwonend of alleenstaand; er zijn volop vormen van (samen)wonen met elk hun eigen financiële consequenties. Een stel dat samenwoont heeft minder kosten voor bijvoorbeeld huur of hypotheek, dit heeft gevolgen voor een uitkering. Bij leefvormfraude wordt niet de juiste wijze van wonen opgegeven met als doel meer uitkering te ontvangen. Edelhardt recherchebureau kan onderzoeken of de woonsituatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid

Samenwerken met gemeentes

Gemeenten in Nederland voeren zelf onderzoek uit naar uitkeringsfraude, toch kan deze werklast te groot zijn waardoor er overtreders door het net glippen. Edelhardt recherchebureau werkt in nauwe samenwerking met de gemeente en officiële instanties om uitkeringsfraude op te sporen en voldoende bewijsmateriaal te verzamelen om actie te ondernemen. Dit geschiedt op de volgende wijze:

  1. In overleg met de opdrachtgever wordt een plan van aanpak opgesteld, hierbij wordt een duidelijke offerte opgesteld zodat de opdrachtgever exact weet wat de kosten zijn.
  2. Personen kunnen geobserveerd of gevolgd worden, hierbij kan bewijsmateriaal worden verzameld zoals foto’s van overtredingen.
  3. Middels buurtonderzoek kan informatie aan het licht komen die personen zelf niet willen overleggen. Het spreekt voor zich dat we hierbij zeer discreet te werk gaan.
  4. Een digitaal onderzoek kan veel informatie opleveren, fraudeurs laten vaak digitale sporen achter waarmee uitkeringsfraude opgespoord kan worden.

Bij alle onderzoeken houdt het team van Edelhardt recherche zich uiteraard aan de wetgeving en privacy regelgeving. Naast een ethische manier van werken is het ook van belang rechtsgeldig bewijsmateriaal te verzamelen, die bij een eventuele vervolgprocedure gebruikt kan worden.

Uitkeringsfraude kan een grote impact hebben op de samenleving, het is een rekening die we uiteindelijk allemaal moeten betalen. Edelhardt recherchebureau helpt graag gemeenten en instanties om fraude op te sporen en uitkeringsfraude een halt toe te roepen.